Vragen? Bel ons +31 547 85 55 55

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN COULISSE B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 06067496

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Coulisse B.V. (hierna te noemen: Coulisse) gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde orders en gesloten overeenkomsten, daaronder mede begrepen: het verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden,het verstrekken van adviezen en het inschakelen van hulppersonen en derden.
 2. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Coulisse en de klant (tezamen hierna te noemen: Partijen) overeengekomen, gelden niet eventuele algemene voorwaarden van de klant, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden. Van de algemene voorwaarden van Coulisse kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Zodanige afwijking heeft alleen gelding ten aanzien van die overeenkomst in het kader waarvan zij is overeengekomen.
 3. Coulisse behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen gelding ten aanzien van toekomstige aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en dergelijke en worden schriftelijk ter kennis gesteld van de klant.

Artikel 2 Aanbieding/Offerte

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alleaanbiedingen/offertes van Coulisse vrijblijvend en geldende bij de aanbieding/offerte behorende kwaliteitsnormen, modellen, maten, kleuren en andere opgaven bij benadering.
 2. Coulisse kent drie soorten divisies van waaruit zij haar producten verkoopt c.q. diensten verleent:“Onderdelen”, “DIY” en “DTCH”. “Onderdelen” verkoopt en verleent service op onderdelen en textiel voor raamdecoratie. “DIY” verkoopt standaardmaten raamdecoratie en textiel. “DTCH” (eigen merk) levert creatieve, bereikbare maatwerk-woonconcepten op het gebied van raamdecoratie.
 3. Alle in documentatie, drukwerk en folderrmateriaal van Coulisse opgenomen gegevens, zoals prijzen en specificaties, zijn vrijblijvend en aan wijziging onderhevig. De aanbieding/offerte van Coulisse wordt, onverminderd het bepaalde in de eerste volzin van dit lid, geacht de inhoud van de te sluiten overeenkomst volledig en juist weer te geven.

Artikel 3 Overeenkomst, orderbevestiging en hoofdelijkheid

 1. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Coulisse haar orderbevestiging verzendt aan de klant. Coulisse gaat slechts tot uitvoering van de order over, nadat zij de overeengekomen zekerheid als bedoeld in lid 3 van artikel 4 van deze algemene voorwaarden en de orderbevestiging voor akkoord ondertekend van de klant retour heeft ontvangen.
 2. Mondelinge toezeggingen door en/of (aanvullende) afspraken met medewerkers, hulppersonen en/of derden van Coulisse binden Coulisse niet, dan nadat en voorzover zij door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van Coulisse is/zijn aanvaard op een wijze zoals in het eerste lid van dit artikel is omschreven.
 3. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met ten minste twee (2) of meer klanten zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan. Indien een andere partij garant staat, zal deze ook voor akkoord moeten meetekenen op de orderbevestiging.

Artikel 4 Prijzen, zekerheid en kredietverzekering

 1. Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, zijn alle door Coulisse genoemde prijzen, tarieven en/of bedragen exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd en ook exclusief de kosten van transport en/of verzending. Alle door Coulisse genoemde prijzen, tarieven en/of bedragen zijn in Euro (e) of Amerikaanse Dollar (U$) weergegeven.
 2. Indien na het sluiten, maar voor de (volledige) uitvoering van de  overeenkomst, één of meer prijsbepalende factoren, stijgen, heeft Coulisse – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – het recht het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (hierna te noemen: Hoofdsom) dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Coulisse is steeds gerechtigd om, alvorens zij uitvoering aan de overeenkomst geeft of met de nakoming van de overeenkomst voortgaat, een naar haar oordeel voldoende zekerheid in de vorm van een aanbetaling of bankgarantie voor de nakoming van de (betalings-) verplichtingen van de klant te verlangen, ook indien dat betekent dat termijnen en/of levertijden worden overschreden. Indien de klant de verlangde zekerheid niet verstrekt, heeft Coulisse het recht de overeenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist en zonder rechtelijke tussenkomst, geheel, dan wel gedeeltelijk, te ontbinden, onverminderd het recht van Coulisse op vergoeding van alle directe en/of Indirecte schade die zij dientengevolge lijdt. Coulisse is niet aansprakelijk voor de schade die de klant daardoor lijdt of zal lijden.
 4. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel ontslaat de klant niet uit zijn verplichtingen de tot datum van de ontbinding verrichte werkzaamheden en/ of geleverde zaken en/of diensten (hierna te noemen: de Prestatie) te betalen.

Artikel 5 Termijn van levering/tijdstip van levering

 1. De door Coulisse opgegeven termijn van levering, respectievelijk het door Coulisse opgegeven tijdstip van levering, geldt bij benadering en is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient Coulisse door de klant schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen na overeengekomen leveringsdatum in gebreke te worden gesteld, waarna Coulisse door de klant in de gelegenheid wordt gesteld om de Prestatie alsnog binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling aan de klant te leveren, zonder dat Coulisse jegens de klant tot schadevergoeding is gehouden.
 2. De termijn van levering gaat eerst in na ontvangst van de orderbevestiging en zodra Coulisse in het bezit is van alle door de klant te verstrekken zaken, specificaties, instructies, gegevens en bescheiden, alsmede het moment waarop een eventueel overeengekomen zekerheidsstelling als bedoeld in lid 3 van artikel 4 van deze algemene voorwaarden in het bezit is van Coulisse.
 3. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is Coulisse bevoegd de Hoofdsom te factureren, indien en zodra de Prestatie niet binnen veertien (14) dagen nadat Coulisse daarom schriftelijk heeft verzocht, door de klant is afgenomen.

Artikel 6 Toepasselijkheid Incoterms 2010

 1. Op de Prestatie zijn de bepalingen van de Incoterms 2010 van toepassing, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Partijen leggen voorafgaand aan de te sluiten of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vast welke “term” c.q. handelsvoorwaarde van de Incoterms 2010 op de Prestatie van toepassing is.
 2. Voor zover Partijen, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel: - de bepalingen van de Incoterms 2010 niet van toepassing verklaren op de Prestatie, dan wel - niet voorafgaand aan de te sluiten of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen welke “term” c.q. handelsvoorwaarde van de Incoterms 2010 van toepassing is op de Prestatie, gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien op Coulisse en/of de klant op grond van de overeengekomen “term” c.q. handelsvoorwaarde van de Incoterms 2010 geen verplichting rust dan gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden als aanvulling op de overeengekomen Incoterm.

Artikel 7 Levering van de Prestatie en overgang van risico

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering Ex Works, en wel op het moment dat de Prestatie in het bedrijfspand van Coulisse of op een ander andere overeengekomen plaats, voor verzending gereed staat en de klant daarvan in kennis is gesteld, dan wel als de Prestatie is uitgevoerd door Coulisse en/ of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden.
 2. Bij import en/of export van de te leveren Prestatie is de klant verantwoordelijk voor de naleving van de op de levering van de Prestatie toepasselijke verzekering en import- en/of exportbepalingen. Indien over de Prestaties in- en uitvoerrechten worden geheven, komen die voor rekening van de klant, tenzij Partijen schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Coulisse voor het vervoer van de Prestatie zorg draagt, vindt levering plaats op het tijdstip waarop de Prestatie op de overeengekomen bestemming niet gelost en feitelijk ter aflevering wordt aangeboden.
 4. De klant dient er zorg voor te dragen, dat Coulisse de bestemming waar de Prestatie dient te worden (af) geleverd kan bereiken via een goed verharde, openbare weg, zonder dat schade ontstaat aan het transportmiddel van Coulisse, dan wel de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden
 5. Op de klant rust de verplichting om de Prestatie op de overeengekomen plaats en het overeengekomen leveringstijdstip of binnen de gestelde levertermijn af te nemen. Alle (extra) kosten die voor Coulisse ontstaan ten gevolge van niet of niet-tijdige afname door de klant  zijn voor diens rekening. Coulisse is alsdan gerechtigd, maar niet verplicht, de Prestatie voor rekening en risico van de klant op te slaan.
 6. Het risico van het geleverde gaat steeds op de klant over op het moment van levering als bedoeld in lid 1 of lid 3 van dit artikel.
 7. Het is Coulisse toegestaan de Prestatie in gedeelten te leveren en te factureren.

Artikel 8 Verpakking, verzending en (intern) transport

 1. Coulisse bepaalt de wijze van verpakking en verzending, waarvan de kosten en het risico voor rekening van de klant komen, tenzij anders is overeengekomen. Indien de klant een bijzondere wijze van verpakking en/of verzending verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de klant.
 2. Coulisse neemt standaard de verpakking niet terug.

Artikel 9 Inspectieplicht van Klant

 1. De klant inspecteert de geleverde Prestatie direct na levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden. De klant controleert zowel het aantal als de kwaliteit van de geleverde Prestatie. Indien de klant bij deze inspectie/controle gebreken, tekortkomingen en/of beschadigingen aan de Prestatie vaststelt, meldt hij die onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, gedetailleerd en schriftelijk, aan Coulisse. In afwijking van het voorgaande is de klant in geval van DIY producten, welke worden verpakt in omdozen, gehouden om de Prestatie te inspecteren/ controleren zodra deze uit de omdoos wordt gehaald. In ieder geval vervalt in die situatie het recht van de klant om te reclameren over zowel het aantal als de kwaliteit van de geleverde Prestatie uiterlijk zes (6) maanden na levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
 2. De klant tekent voor ontvangst op het door of namens Coulisse aangeboden daarvoor bestemde formulier. De klant maakt op genoemd formulier melding van alle direct zichtbare beschadigingen, ook die aan de verpakking. 3. In geval van verzuim van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel wordt de klant geacht het geleverde in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen en vervalt ieder recht van de klant op beroep op nonconformiteit van de Prestatie.

Artikel 10 Retourzendingen

Retourzendingen worden door Coulisse uitsluitend in overleg geaccepteerd, in de door de klant ontvangen staat, bij voorkeur in originele,doch in ieder geval in deugdelijke,verpakking en onder opgaaf van redenen.Retourzendingen geschieden voor risico van de klant. De ontvangst van de retourzendingen impliceert in geen geval dat Coulisse de door de klant opgegeven grond van de retourzendingen erkent.

Artikel 11 Afwijkingen

 1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, finish, hardheid, dikte, gewicht, maten, stand van symmetrisch watermerk, aantallen aanvullen en dergelijke, geven geen reden tot afkeuring van de Prestatie door de klant.
 2. Bij de beoordeling of de inhoud van de geleverde Prestatie buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de gehele inhoud van het geleverde worden genomen; er kan niet om enkele afwijkende exemplaren een hele leveringsinhoud worden afgekeurd.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud/voorbehouden pandrecht

 1. De eigendom van het door Coulisse aan de klant geleverde Prestatie gaat eerst op de klant over, wanneer al het door de klant aan Coulisse verschuldigde, uit welke overeenkomst ook, hoe ook genaamd en met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Coulisse is voldaan.
 2. Het is de klant niet toegestaan de nog onbetaald gebleven Prestatie (door) te leveren, te vervreemden, te bezwaren, te verpanden, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins, in strijd met het eigendomsvoorbehoud, te beschikken.
 3. Indien het eigendomsrecht van Coulisse verloren is gegaan door zaakvorming, natrekking of vermenging, zal de klant ten behoeve van Coulisse op de (nieuw) te vormen, dan wel (nieuw) ontstane, zaak een bezitloos pandrecht vestigen. 
 4. De kosten die met de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door Coulisse bij de klant in rekening gebracht en zijn door de klant verschuldigd.
 5. De klant verkrijgt de eigendom van de door Coulisse geleverde Prestatie onder voorbehoud van pandrecht ten behoeve van Coulisse voor al hetgeen de klant aan Coulisse verschuldigd is of zal worden in de toekomst.

Artikel 13 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, voldoet de klant elke door Coulisse verzonden factuur binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, zonder enige inhouding of korting. Het recht van de klant om eventuele vorderingen op Coulisse te verrekenen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Betaling van door Coulisse verzonden facturen geschiedt aan Coulisse op de door haar aangegeven bankrekening. Betaling, hoe ook genaamd, aan werknemers van Coulisse is niet toegestaan, werkt jegens Coulisse niet bevrijdend en kan nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. De klant wordt geacht in te stemmen met de factuur, tenzij hij dit binnen 10 (tien) werkdagen gedetailleerd schriftelijk aan Coulisse meldt. Een eventuele klacht ontslaat de klant niet uit zijn betalingsverplichting.
 4. Bij niet, niet tijdige, of niet volledige betaling van het door haar verschuldigde, is de klant met ingang van de vervaldatum van de desbetreffende factuur van rechtswege in verzuim en over het openstaande bruto incasso- of factuurbedrag een rente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, welke rente onmiddellijk en zonder nadereingebrekestelling opeisbaar is.
 5. De gehele vordering van Coulisse, hoe ook ontstaan, ook dat gedeelte dat nog niet is geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar: - bij niet stipte betaling van door de klant verschuldigde bedragen; - indien de klant zijn faillissement aanvraagt, het faillissement van de klant wordt aangevraagd of indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, of om toepassing daarvan is verzocht; - indien de klant zijn rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden, respectievelijk geliquideerd wordt; - indien en zodra enig beslag ten laste van de klant wordt gelegd.
 6. Alle kosten ontstaan door of verband houdend met (buiten)gerechtelijke incasso van de vordering van Coulisse zijn voor rekening van de klant. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van het te incasseren (bruto) bedrag met een minimum van honderd Euro (e 100,--) per te incasseren vordering. 
 7. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de leden 4 en 6 van dit artikel en in de tweede plaats van de opeisbare vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een vordering van latere datum.

Artikel 14 Garantie en reparaties

 1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verstrekt Coulisse op de door haar geleverde Prestatie één (1) jaar fabrieksgarantie indien het de levering van DIY producten betreft en drie (3) jaren waar het de levering van onderdelen betreft. Indien de Prestatie bestaat uit de levering van motoren en bijbehorende accessoires (zoals afstandsbediening) voor het bedienen van raamdecoratie (hierna: de Motoren) geldt eveneens een fabrieksgarantie van (3) drie jaren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De garantietermijn gaat in op de datum van levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, hetgeen betekent dat de Prestatie gedurende deze periode bij normaal gebruik vrij van defecten zal zijn. 2
 2. Voor zover de Prestatie of onderdelen daarvan door Coulisse van derden zijn betrokken, dan wel indien werkzaamheden door derden zijn verricht, geldt slechts de garantie van de desbetreffende derden.
 3. Indien de Prestatie bestaat uit de levering van DTCH producten, dan verstrekt Coulisse, in afwijking van de termijn als genoemd in lid 1 van dit artikel, een fabrieksgarantie van vijf (5) jaar vanaf datum levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
 4. Eventuele klachten uit hoofde van de garantie dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na het tijdstip van ontdekking van het gebrek, tekortkoming en/of schade, dan wel na het tijdstip waarop deze gebreken, tekortkomingen en/of schade redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, door de klant schriftelijk bij Coulisse te worden ingediend. De garantie geldt slechts, indien de klant aan al zijn verplichtingen jegens Coulisse (zowel financieel als anderszins en uit hoofde van welke overeenkomst dan ook) heeft voldaan. Geringe, in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in, kwaliteit, kleur, hardheid, finish, maten, afwerking en dergelijke zijn van garantie uitgesloten.
 5. De betreffende Prestatie dient vervolgens binnen veertien (14) kalenderdagen na de schriftelijke melding als bedoeld in lid 4 van dit artikel door de klant voor inspectie ter beschikking te worden gesteld aan Coulisse door retourzending van de Prestatie (of delen daarvan).
 6. De garantieverplichtingen van Coulisse blijven, ter uitsluitende keuze van Coulisse, beperkt tot het kostenloos repareren of vervangen, binnen een redelijke termijn, van (het betreffende onderdeel) van de Prestatie, dan wel restitutie van de Hoofdsom van (het betreffende onderdeel) van de Prestatie, voor zover deze aan Coulisse is betaald, rekeninghoudend met de reeds verstreken gebruiksduur van (het betreffende onderdeel van) de Prestatie. In geval de Prestatie de levering van motoren betreft zal Coulisse uitsluitend de Hoofdsom restitueren.
 7. De door of namens Coulisse vervangen Prestatie is haar eigendom en wordt desgevraagd door de klant aan Coulisse retour gezonden op kosten van Coulisse. In overleg met Coulisse dient altijd te worden gekozen voor de goedkoopste vorm van vervoer. 
 8. Werkzaamheden en kosten wegens het onderzoek of herstel, verband houdend met of voortvloeiend uit onoordeelkundig gebruik van de Prestatie behoren niet tot de verplichtingen van Coulisse, vallen buiten de garantie en worden de klant apart in rekening gebracht tegen de op het moment van het verrichten van die werkzaamheden bij Coulisse, dan wel de door haar ingeschakelde hulpersonen en/of derden geldende tarieven
 9. De garantieverplichtingen van Coulisse vervallen indien de klant de Prestatie niet volgens de meegeleverde handleiding heeft gebruikt, toegepast dan wel heeft ingebouwd dan wel de Prestatie anderszins onjuist c.q. niet in overeenstemming met normaal gebruik heeft gebruikt, toegepast, ingebouwd of opgeslagen. De garantieverplichtingen van Coulisse vervallen tevens indien de Prestatie onder te hoge vochtigheid dan wel bij extreme temperaturen is gebruikt, toegepast, ingebouwd dan wel is opgeslagen. In het geval de Prestatie de levering van motoren betreft, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, vervallen de garantieverplichtingen bovendien indien de garantiezegel is verbroken c.q. de motoren open zijn gedraaid. 
 10. Indien na inspectie blijkt dat ten onterechte een beroep is gedaan op deze garantiebepaling, dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten van vervoer, onderzoek of herstel van Coulisse in rekening worden gebracht bij de klant.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring klant

 1. Indien de klant jegens Coulisse één of meer van zijn uit de Wet, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de klant jegens Coulisse steeds gehouden alle directe en Indirecte schade te vergoeden die Coulisse dientengevolge lijdt, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Coulisse om jegens de klant andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen. Onder Indirecte schade wordt verstaan: het derven van winst en/of inkomen, het lijden van (productie)verlies, de kosten van of verband houdende met stilstand of vertraging, boetes, (het mislopen van) kortingen en of betalingen van derden, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De klant is jegens Coulisse aansprakelijk voor alle directe en Indirecte schade berokkend aan (personeel van) Coulisse of aan anderen dan Partijen, eigendommen van (personeel van) Coulisse of van anderen dan Partijen, welke schade veroorzaakt is door (personeel van) de klant, door de klant ingeschakelde anderen dan Partijen en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke schade hetgevolg is van, dan wel verband houdt met een onveilige situatie in de organisatie van de klant.
 3. De klant vrijwaart Coulisse voor alle aanspraken van anderen dan Partijen, die voortvloeien uit : - de schending van intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen: octrooirechten, merkrechten, modelrechten en auteursrechten, op de Prestatie, ontwerpen, licenties, als ook Know-how en informatie; - gedragingen van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de klant tewerk zijn gesteld.

Artikel 16 Aansprakelijkheid Coulisse

 1. Coulisse is slechts aansprakelijk voor directe (persoonen/ of zaak)schade geleden door de klant, welke directe (persoon- en/of zaak)schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Coulisse toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die directe (persoon- en/of zaak)schade ter zake waarvan Coulisse aanspraak kan maken op uitkering krachtens de door haar afgesloten verzekering. Hierbij gelden verder de navolgende beperkingen: - indirecte schade, door welke oorzaak ook ontstaan, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking; - directe en/of Indirecte schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de door Coulisse ingeschakelde hulppersonen en derden komen nooit voor vergoeding in aanmerking; - de door Coulisse te vergoeden directe (persoon- en/ of zaak)schade bedraagt nimmer meer dan het bedrag van de gefactureerde en daadwerkelijk betaalde Hoofdsom van de betreffende levering.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant na het ontstaan van de gebreken, tekortkomingen en/of schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na het intreden van het gebrek, de tekortkoming en/of schade, gedetailleerd en per aangetekend schrijven, voor zover mogelijk voorafgaand per email of faxbericht, aan Coulisse meldt en dat klant al datgene doet dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd om zijn schade te beperken.

Artikel 17 Overmacht en opschortingsrecht Coulisse

 1. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming aan de zijde van Coulisse die niet aan haar schuld te wijten is noch anderszins voor haar rekening dient te komen en waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids) instanties, oorlog(sgevaar), embargo, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, fabriek- en transportmoeilijk-heden, brand, blikseminslag, natuurrampen, waterschade,stroomstoring, storing in de (tele)communicatielijnen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Coulisse of diens leveranciers.
 2. Indien vaststaat dat de overmachttoestand bij Coulisse of één van de door haar ingeschakelde Derden, drie (3) maanden of langer zal duren, is elk van Partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opzegging in de zin van dit artikel geschiedt bij aangetekende brief met handtekening retour.
 3. Overmacht aan de zijde van Coulisse of één (of meer) van  de door Coulisse ingeschakelde hulppersonen of derden en leveranciers schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op, zolang de vermachttoestand voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van de klant uit de overeenkomst niet op.
 4. Coulisse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van schadevergoeding van directe en/of Indirecte schade, kosten en/of verliezen van of bij de klant en/of derden ontstaan, welke directe en/of Indirecte schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmachttoestand aan de zijde van Coulisse of een van de door haar ingeschakelde hulppersonen, derden en leveranciers.

Artikel 18 Ontbinding overeenkomst

 1. De klant is van rechtswege in verzuim indien hij: - enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt;  - in staat van faillissement wordt verklaard, faillissement aanvraagt of zijn faillissement wordt aangevraagd, surséance van betaling, wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), aanvraagt of verkrijgt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard of om toepassing daarvan is verzocht, de bedrijfsvoering in, dan wel de zeggenschap over haar onderneming overdraagt, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt. 
 2. In de in lid 1 bedoelde situatie heeft Coulisse het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Coulisse tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan Coulisse overigens toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar directe en/of Indirecte Schade. Ontbinding van de overeenkomst in de zin van dit artikel geschiedt bij aangetekende brief met handtekening retour, voor zover mogelijk voorafgaand per faxbericht.
 3. Indien de klant is overleden, onder curatele is gesteld, het land waar hij woont, dan wel is gevestigd metterwoon heeft verlaten, komen de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten eveneens aan Coulisse toe.
 4. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds Prestatie(s) ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze Prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) geen voorwerp van de  ongedaanmaking zijn. Bedragen die Coulisse vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 19 Uitleg

 1. Coulisse kan op deze algemene voorwaarden een  beroep doen, uit welke hoofde dan ook en door wie zij ook wordt aangesproken.
 2. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 3. Bij conflict met wettelijke en/of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleert de inhoud van deze algemene voorwaarden. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in de Duitse, Engelse en Spaanse taal. Bij strijdigheid tussen het bepaalde, dan wel de uitleg, van de in het Nederlandse opgestelde en in het Duits, Engels en Spaans vertaalde algemene voorwaarden, geldt de Nederlandse tekst als uitgangspunt en prevaleert als zodanig boven de algemene voorwaarden die in het Duits, Engels, en Spaans is vertaald.
 5. Het gegeven dat Coulisse niet in alle omstandigheden strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt geenszins mee dat Coulisse afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen/ offertes, orders en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) en de Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken (Wet van 15 december 1971, S 780) zijn tussen Partijen niet van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de aanbieding/offerte, de order en/of de overeenkomst of een nadere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Coulisse. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin van dit lid blijft Coulisse bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de Wet of toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

APPENDIX:

Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen octrooirechten, merkrechten, modelrechten en auteursrechten, op de Prestatie, ontwerpen, Knowhow, informatie en dergelijke berusten uitsluitend bij Coulisse of haar licentiegever(s). De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst worden toegekend. Voor zover licenties van delicentiegever(s) van Coulisse beperkingen voor de klant opleveren, zal Coulisse dat aan de klant mededelen.
 2. Wanneer de klant een opdracht verstrekt aan Coulisse tot verveelvoudiging of reproductie van door enig intellectueel eigendomsrecht beschermt object verklaart de klant hierbij dat geen inbreuk op bedoelde rechten van anderen dan Partijen wordt gemaakt. De klant vrijwaart Coulisse in en buiten rechte voor alle gevolgen, aanspraken van anderen dan Partijen daaronder begrepen, zowel financiële als andere, die uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien.
 3. De klant is er mee bekend dat de door Coulisse ter beschikking gestelde Know-how vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Coulisse of haar licentiegever(s) bevatten. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 van deze algemene voorwaarden verbindt de klant zich deze Know-how geheim te houden, niet aan anderen dan Partijen bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking is gesteld. Onder anderen dan Partijen worden in dit verband ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de klant die niet noodzakelijkerwijs de Know-how behoeven te gebruiken.
 4. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom – in de ruimste zin van het woord – uit de Know-how te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Know-how.
 5. Bij niet-nakoming door de klant van het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel verbeurt de klant een terstond opeisbare boete van minimaal tienduizend Euro (e 10.000,--) per overtreding, onverminderd de aan Coulisse verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of nakoming.
 6. Indien de klant wordt geconfronteerd met aanschrijvingen of rechtsvorderingen gebaseerd op de bewering dat door Coulisse zelf ontwikkelde Know-how inbreuk maakt op een geldend recht van intellectuele eigendom van een ander dan Partijen, is de klant gehouden om Coulisse onverwijld gedetailleerd schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van de aanschrijving of rechtsvordering, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Coulisse jegens de klant ter zake komt te vervallen. Het is ter uitsluitende beoordeling van Coulisse of zij de afhandeling van de zaak, waaronder mede begrepen het treffen van eventuele schikkingen, zelf verzorgt, dan wel of deze wordt overgelaten aan de klant. In het laatste geval zal Coulisse waar mogelijk ondersteuning verlenen aan de klant om zich tegen de aanschrijving of rechtsvordering te verweren. Alle kosten welke in redelijkheid gemaakt dienen te worden om voor een goede afwikkeling van het ontstane probleem te zorgen, komen voor rekening van Coulisse, indien Coulisse besluit de zaak zelf af te handelen. Indien dit wordt overgelaten aan de klant komen bedoelde kosten voor rekening van de klant. Indien Coulisse besluit de aanschrijving of rechtsvordering zelf af te handelen, verschaft de klant aan Coulisse daartoe de nodige volmachten en informatie en verleent de klant ook overigens alle medewerking opdat Coulisse zich, zonodig in naam van de klant, tegen deze aanschrijving(en) of rechtsvordering(en) kan verweren. 
 7. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Coulisse zelf ontwikkelde Know-how inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van Coulisse een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, neemt Coulisse de geleverde Prestatie van de klant terug tegen creditering van de verwervingskosten en onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding, of zorgt Coulisse dat de klant de geleverde Prestatie, of een functioneel gelijkwaardig ander zaak, ongestoord kan blijven gebruiken, een en ander ter beoordeling van Coulisse. De klant is voor alsdan verplicht tot afgifte van de geleverde Prestatie, zonder dat Coulisse gehouden is de daaruit voortvloeiende schade van de klant te vergoeden. 8
 8. De in lid 5 en 6 bedoelde regeling vervalt indien en voorzover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de klant in de Know-how heeft aangebracht of door anderen dan Partijen heeft laten aanbrengen.
 9. Elk van de voorgaande leden afwijkende aansprakelijkheid van Coulisse wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van anderen dan Partijen is uitgesloten. Hieronder wordt mede begrepen aansprakelijkheid van Coulisse voor inbreuken die veroorzaakt worden: a. door het gebruik van de producten die niet door Coulisse zijn geleverd; b. op een andere wijze dan waarvoor de producten zijn ontwikkeld of bestemd.

Artikel 22 Informatiedragers, ontwerpen, tekeningen en productiemiddelen

 1. Onder Know-how wordt verstaan: alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals programmatuur, documentatie, analyses, ontwerpen, modellen, tekeningen, schema’s, werkinstructies, digitale bestanden, fotografische opnamen, litho’s, micro- en macromontages, berekeningen, beschrijvingen, concepten, rapporten, apparatuur en andere materialen, alsmede voorbereidende materialen daarvan, in welke vorm dan ook, die door Coulisse in het kader van de voorbereiding en/ of uitvoering van de overeenkomst zijn ontwikkeld en aan de klant ter beschikking zijn gesteld.
 2. Onder Informatiedragers wordt verstaan: productiemiddelen zoals formulieren, optische gegevensdragers, magnetische banden en schijven, almede andere middelen waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd. 
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 van deze algemene voorwaarden, blijft Coulisse eigenaar c.q. rechthebbende van de rechten op de door of in opdracht van, of namens Coulisse vervaardigde, al dan niet in samenwerking met de klant en/of derden, aan de klant verstrekte of louter in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikte Informatiedragers, waaronder mede begrepen: schriftelijke bescheiden, (geluids- en/of beeld)materiaal, videobanden, cd-roms, dvd’s, Know-how en informatie, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, specificaties, gegevens, instructies, keuringsvoorschriften, toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen en materialen, inclusief ontwerpen, kopieën, reproducties en misdrukken en dergelijke, ook indien de klant een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen en/of aanschaffen ervan.
 4. Coulisse heeft het recht om van de in lid 3 bedoelde goederen gebruik te maken voor de uitvoering van andere overeenkomsten dan die tussen Partijen.
 5. De in lid 1 genoemde goederen, dienen na uitvoering van de overeenkomst onverwijld aan Coulisse te worden overhandigd dan wel geretourneerd, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 6. De klant staat ervoor in dat de in lid 3 van dit artikel bedoelde goederen, anders dan ter uitvoering van de overeenkomst, enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Coulisse wordt gekopieerd, wordt verveelvoudigd en aan anderen dan Partijen wordt getoond, bekend wordt gemaakt of anderszins gebruikt, dan wel daarin wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht.
 7. De klant mag de in dit artikel bedoelde Know-how en informatie uitsluitend en slechts aanwenden binnen het kader van de met Coulisse gesloten overeenkomst.
 8. De klant mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coulisse de in dit artikel bedoelde Know-how en informatie ten eigen voordele (dis) assembeleren, aanpassen en/of anderszins bewerken.
 9. Bij niet-nakoming door de klant van het bepaalde in de leden 5 tot en met 8 van dit artikel verbeurt de klant een terstond opeisbare boete van minimaal tienduizend Euro (e 10.000,--) per overtreding, onverminderd de aan Coulisse verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of nakoming.
 10. De klant vrijwaart Coulisse voor alle aanspraken van anderen dan Partijen, welke aanspraken voortvloeien uit de in dit artikel genoemde Know-how en informatie. 
 11. Coulisse is niet verplicht Informatiedragers met Know-how en informatie als bedoeld in dit artikel ten behoeve van de klant te bewaren, tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat Coulisse de Informatiedragers bewaart, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één (1) jaar, zonder dat Coulisse instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik daarvan en zij aansprakelijk isvoor de schade die de klant lijdt of zal lijden wanneer herhaald gebruik niet (meer) mogelijk is.

Artikel 23 Licenties van de klant

 1. De klant staat er voor in dat alle door haar aan Coulisse ter uitvoering van de overeen-komst ter beschikking gestelde specificaties, gegevens, instructies, keuringsvoorschriften, toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen, aanwijzingen en materialen juist en volledig zijn. Indien is overeengekomen dat de klant programmatuur, software, materialen of gegevens op Informatiedragers ter beschikking stelt, dienen die te voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties, gegevens, instructies, keurings-voorschriften, toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen, aanwijzingen en materialen.
 2. De klant staat er voor in dat zij eigenaar is van, althans (tijdig) beschikt over alle benodigde licenties en/of vergunningen voor alle door de klant aan Coulisse ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur en/of software.
 3. Indien de klant niet (volledig) voldoet aan het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, is Coulisse niet aansprakelijk voor de gevolgen die dit heeft voor de nakoming van de verplichtingen van Coulisse, voor zover die gevolgen zijn veroorzaakt door overtreding door de klant van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel.
 4. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde behoudt Coulisse zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving de geleverde Prestatie op te eisen, met inbegrip van de aan Coulisse verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 24 Geheimhouding

 1. Partijen staan er over en weer voor in dat alle bij (het aangaan van) de overeenkomst uitgewisselde informatie van vertrouwelijke aard geheim blijft, met name met betrekking tot ontwerpen, Know-how, documentatie, foto’s, tekeningen, beeld- en geluidsopnamen en dergelijke. Informatie als bedoeld in de vorige volzin van dit lid wordt in elk geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door één van Partijen als zodanig is aangemerkt.
 2. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coulisse teksten en/of afbeeldingen, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, ontwerpen, Know-how, documentatie, foto’s, tekeningen, beeld- en geluidsopnamen als bedoeld in het bepaalde van lid 1 van dit artikel, op welke wijze of via welk medium dan ook aan anderen dan Partijen te tonen, bekend te maken, te kopiëren, te erveelvoudigen, verspreiden, mee te werken aan publicaties of anderszins wordt gebruikt.
 3. Bij niet-nakoming door de klant van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel verbeurt de klant een terstond opeisbare boete van minimaal tienduizend Euro (e 10.000,--) per overtreding, onverminderd de aan Coulisse verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of nakoming. 
Laden
Laden